Opština Žagubica nalazi se u jugo-istočnom delu Braničevskog okruga i istočnom delu Srbije na 170 km jugo-istocno od Beograda, i 83 km od Požarevca. Opština zahvata površinu od 760 km2, u 16 naselja, i uz prosecnu gustinu naseljenosti od 19,5 stanovnika na kvadratni kilometar te iako, po površini spada među najveće opštine u Srbiji ona je i u kategoriji najnenaseljenijih. Stanovništvo je dosta ravnomerno razmešteno i grupisano, većim delom, u veća zbijena naselja, jer su 4 naselja do 500 stanovnika, a 13 preko 500 stanovnika. Među njima su najveća Žagubica sa 3215, Laznica sa 2442, Krepoljin sa 1969, Suvi Do sa 1365 stanovnika i Osanica sa 1282.

Prema nacionalnom sastavu, najbrojniji su Srbi, zatim slede Vlasi, Romi i ostali. Teritorija opštine ima bogatu i pretežno specificnu krašku hidrografiju. Sve reke su usmerene na Mlavu, pa ona čini okosnicu hidrografske mreže i bogat vodoprivredno-energetski potencijal. Prirodno-geografski faktori, narocito reljef i klima uticali su na izvesnu geografsku zatvorenost i osobenost ovog područja, što je imalo velikog uticaja na naseljenost, organizaciju i razvoj privrednog i kulturnog života, a geografski položaj uticao je i na strukturu saobracaja na području ove opštine.